TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Xây dựng xã hội học tập | Quảng Trị: Hiệu quả xây dựng xã hội học tập ở Hướng Hóa
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Bảy 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Công dân Khuyến học 


 Truyền hình thực tế 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Xây dựng xã hội học tập 07.2024
Quảng Trị: Hiệu quả xây dựng xã hội học tập ở Hướng Hóa
11.2021

Xem hình
Để thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Quyết định 448/ QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam, các thông tư, chỉ thị của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh, trong thời gian qua, Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa đã không ngừng đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng một xã hội học tập (XHHT) vững mạnh trên địa bàn.

Có đến bản Cồn (xã Tân Lập) là một trong những thôn, bản đầu tiên xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” trên địa bàn huyện Hướng Hóa, chứng kiến sự đổi thay trong nhận thức, trong việc tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để từng bước nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi của người dân nơi đây mới thấy rõ hiệu quả của mô hình khuyến học này. Sự đổi thay ấy được bắt đầu từ khi bản Cồn xây dựng mô hình “Cộng đồng học tập” cho đến bây giờ.
 
Ở bản Cồn nhiều năm qua, cứ mỗi gia đình hội viên khuyến học đều trồng vài khóm chuối, gốc tiêu và chăm sóc kỹ lưỡng để khi thu hoạch đem lại hiệu quả cao, số tiền thu được từ bán chuối quả, tiêu hạt sẽ góp quỹ phục vụ cho công tác khuyến học tại chi hội, gia đình. Việc gây quỹ khuyến học bằng cách trồng “Gốc chuối khuyến học”, “Gốc tiêu khuyến học” rất hiệu quả. Đây là việc làm vừa phù hợp với người dân địa phương, vừa mang lại nguồn thu hằng năm khá nhiều để tiếp sức cho con em bản Cồn đến trường học tập…
 
Tính từ năm 2015 đến nay, Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa đã nỗ lực thực hiện tốt Quyết định số 281/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 44/2014/TTBGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; Quyết định 448/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 - 2020; các thông tư, chỉ thị của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh…; không ngừng kiện toàn, củng cố công tác tổ chức hội khuyến học. Đến nay, toàn huyện Hướng Hóa có 330 tổ chức hội với 33.599 hội viên (đạt 36,13% so với dân số toàn huyện). Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa cũng đã chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, ban, ngành liên quan tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều văn bản liên quan đến việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập…Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Tính đến nay, toàn huyện Hướng Hóa có 16.248 gia đình đăng ký “Gia đình học tập”, có 14.461 gia đình được công nhận (đạt tỉ lệ 88,8%); 55 dòng họ đăng ký “Dòng họ học tập”, có 55 dòng họ được công nhận (đạt tỉ lệ 100%); 149 cộng đồng đăng ký “Cộng đồng học tập” cấp cơ sở, có 139 cộng đồng được công nhận (đạt tỉ lệ 93,28 %); 102 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”, có 101 đơn vị được công nhận (đạt tỉ lệ 99,01%); 21/21 xã, thị trấn đăng ký “Cộng đồng học tập” cấp xã (đạt 100%)… Từ phong trào xây dựng các mô hình học tập với nội dung, tiêu chí cụ thể đã có tác động mạnh mẽ đến việc học tập thường xuyên trong mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng. Chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả của phong trào xây dựng gia đình, làng bản, đơn vị văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
Riêng việc triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021 - 2030, đầu năm 2021, Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa đã triển khai tại 18 thôn, bản, trường học (của 4 xã, 1 thị trấn). Việc triển khai mô hình “Công dân học tập” đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân về lợi ích, tầm quan trọng của công tác xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời; vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được nâng lên…. Các địa phương trên địa bàn huyện Hướng Hóa cũng đã chú trọng xây dựng trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) để phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến kiến thức nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo cho người dân... Đến nay, huyện Hướng Hóa có 21 TTHTCĐ xã. Nhiều thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng là “cánh tay nối dài” của TTHTCĐ xã để người dân đến học tập, sinh hoạt…
 
Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa Nguyễn Thị Lộc cho biết, để tiếp tục nỗ lực xây dựng XHHT, thời gian tới, Hội Khuyến học huyện Hướng Hóa sẽ tiếp tục thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg, ngày 8/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập…; tiếp tục củng cố, xây dựng và phát huy kết quả các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 44/2014/TTBGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập” theo đề án “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các đề án của Chính phủ, các văn bản của tỉnh, của huyện liên quan đến xây dựng XHHT; làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc đưa nội dung về xây dựng XHHT và xây dựng mô hình “Công dân học tập” vào nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch công tác của chính quyền các cấp; tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng XHHT…; nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức đối với việc triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập”; cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các TTHTCĐ nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho người dân, từ đó ứng dụng vào sản xuất, bảo vệ QP - AN, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống…


(Theo Báo Quảng Trị) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

Hội Khuyến học Việt Nam Tin mới cập nhật 
Hội Khuyến học Phú Thọ cùng các đơn vị học tập tổ chức toạ đàm về giải pháp đẩy mạnh học tập suốt đời
Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng, vinh danh 463 người “Học không bao giờ cùng”
Giáo sư Nguyễn Thị Doan: Đội ngũ cán bộ khuyến học miệt mài, đam mê công việc vì sự học của nước nhà
GS.TS Nguyễn Thị Doan khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập tại Hải Phòng
Hội Khuyến học các tỉnh thành Đồng bằng sông Hồng giao ban công tác khuyến học
Đoàn kiểm tra, khảo sát của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Cụm Khuyến học Đông Nam Bộ giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2024
Đoàn khảo sát, kiểm tra của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Bình Thuận
Đoàn khảo sát đánh giá của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Tuyên Quang
Hưng Yên: Phấn đấu năm 2025 đạt 75% danh hiệu "Gia đình học tập"
Đoàn Kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Kiên Giang
Đoàn Kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Cần Thơ
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam hoàn thành công tác kiểm tra tại Gia Lai, Kon Tum
GS.TS Nguyễn Thị Doan thăm đảo Bạch Long Vĩ, tặng quà giáo viên và học sinh
Tích cực lan tỏa thông tin về công tác khuyến học, khuyến tài trên Báo Đảng
Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài
Hà Tĩnh: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào đào tạo công dân tốt, lao động tốt, cán bộ tốt
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dâng hương tri ân liệt sĩ Điện Biên Phủ, trao tặng học bổng cho học sinh Điện Biên
Ra mắt phòng họp trực tuyến cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài

 Tiêu điểm 
Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng, vinh danh 463 người “Học không bao giờ cùng”
GS.TS Nguyễn Thị Doan thăm đảo Bạch Long Vĩ, tặng quà giáo viên và học sinh
Giáo sư Nguyễn Thị Doan: Đội ngũ cán bộ khuyến học miệt mài, đam mê công việc vì sự học của nước nhà
Hội Khuyến học Phú Thọ cùng các đơn vị học tập tổ chức toạ đàm về giải pháp đẩy mạnh học tập suốt đời
Đoàn Kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Kiên Giang
Cụm Khuyến học Đông Nam Bộ giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2024
GS.TS Nguyễn Thị Doan khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập tại Hải Phòng
Hưng Yên: Phấn đấu năm 2025 đạt 75% danh hiệu "Gia đình học tập"
Đoàn kiểm tra, khảo sát của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Đoàn Kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Cần Thơ


Thời gian mở trang: 0.188 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 0243 7726151 - Website: 0243 7726148 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.