TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Văn bản của Trung ương Hội | Công Văn số 204 CV/HKHVN
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Bảy 2024
T2T3T4T5T6T7CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Công dân Khuyến học 


 Truyền hình thực tế 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Văn bản của Trung ương Hội 07.2024
Công Văn số 204 CV/HKHVN
07.2007

Ngày 26/02/2007, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã có công văn số 89 CV/KHVN gửi Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành Uỷ và UBND các Tỉnh, Thành phố đề nghị lãnh đạo các Tỉnh, Thành xét cho Hội Khuyến học cấp tỉnh, Thành được chủ trì một đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình xã hội học tập ở địa phương". Chúng tôi xin chuyển đến toàn văn nội dung của công văn 204 CV/HKHVN như sau:

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

 Số 204 CV/HKHVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Hà nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007


Kính gửi:  Thường trực Hội Khuyến học ...........................................

Ngày 26/02/2007, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã có công văn số 89 CV/HKHVN gửi Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành Uỷ và UBND các Tỉnh, Thành phố đề nghị lãnh đạo các Tỉnh, Thành xét cho Hội Khuyến học cấp tỉnh, Thành được chủ trì một đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình xã hội học tập ở địa phương". Đến cuối tháng 03/2007, trong cả nước đã có 11 Hội Khuyến học Tỉnh, Thành được nhận đề tài do lãnh đạo ở địa phương giao cho.

Trước hết, do cần hướng dẫn việc triển khai đề tài ở địa phương trong mối quan hệ với đề tài của TW Hội, chúng tôi có mấy ý kiến sau:

1. Về đề tài cấp Nhà nước “xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam” của TW Hội

Thủ tướng Chính phủ giao cho TW Hội Khuyến học Việt Nam đề tài "Xây dựng xã hội học tập ở Việt nam". Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm trực tiếp làm Chủ nhiệm đề tài. Đây là đề tài cấp Nhà nước nên phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của BỘ KH & CN như:

- Tham gia vào đề tài cấp Nhà nước phải là một lực lượng khoa học liên ngành, gồm những nhà khoa học có học vị khoa học và chức danh khoa học cao chứ không chỉ là những cán bộ của riêng Hội Khuyến học. Vì vậy, TW Hội phải đứng ra mời các cơ quan khoa học và các nhà khoa học tham gia. Về cơ quan, Hội đã mời Ban Khoa giáo TW, BỘ GD & ĐT, Trường Đại học KHXH & NV, Bộ Công An, Học Viện Chính trị Quân sự, Tổng LĐLĐ, Hội Nông dân Việt Nam. Về cán bộ, Hội đã mời những nhà khoa học như: GS.TSKH Nguyễn Minh Đường (Khoa học LĐ), GS.TSKH Vũ Ngọc Hải (Khoa học GĐ), GS.TS Nguyễn Ngọc Phú (Khoa học Tâm lý - Quân sự), PGS.TS Nghiêm Đình Vì (Lịch sử), TS Nguyễn Như Ất (Hướng nghiệp), PGS.TS Đặng Danh Anh (Dạy nghề), TS. Bế Trường Thành (Dân Tộc), TS Nguyễn Văn Ly (Công An) VV. . .
- Đề tài Nhà nước phải bảo đảm hai mảng nghiên cứu lý luận và thực tiễn, và phải đưa ra được những đề xuất ở tầm vĩ mô. Do vậy, muốn hay không, đề tài của TW Hội phải trình một Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước khoảng trên 100 chuyên đề khoa học, ví dụ:


+ Những vấn đề đặt ra cho xã hội học tập ở Việt Nam khi tham gia WTO.
+ Vấn đề con người và nguồn nhân lực trong điều kiện hội nhập quốc tế
+ Toàn cầu hoá và việc xác định phương hướng xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.
+ Thực trạng xây đựng xã hội học tập trên thế giới (đi sâu vào các mảng: Mỹ và Châu Mỹ La Tinh, Tây âu, Nga và Đông âu, Trung Quốc, các nước Đông Nam á).
+ Các hình thức khoa học không chính quy ( Education nonformal), phi chính quy (Education infomlal), bán chính quy (Education paraforma), cận chính quy (Education quasiformal) trong xã hội học tập ở Việt Nam.
+ Lịch sử phát triển Trung tâm giáo dục cộng đồng trên thế giới . . .
+ Lịch sử các phong trào giáo dục ở Việt Nam (Đông kinh nghĩa thục, truyền bá quốc ngữ, Bổ túc Văn hoá, Bình dân học vụ, Khuyến học) Bộ KH & CN chỉ cho đề tài của TW Hội khảo sát và thử nghiệm xây dựng mô hình XHHT ở 09 Quận, Huyện trong toàn quốc (03 Quận ở Thành phố, 03 Huyện đồng bằng, 03 Huyện miền núi) tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Do vậy, việc thử nghiệm mô hình XHHT ở đề tài cấp Tỉnh, Thành là hết sức cần thiết.

1- Chúng tôi đề nghị đề tài ở Tỉnh, Thành không đi vào nghiên cứu lý luận quá sâu như đề tài của TW Hội, mà nên đi vào những vấn đề lý luận trong phạm vi địa phương là chính. Những chuyên đề lý luận của đề tài cấp Nhà nước sau khi được thẩm định sẽ gửi cho các đề tài ở địa phương để làm tài liệu tham khảo. ở địa phương, theo chúng tôi chỉ nên đi sâu vào những vấn đề như lịch sử giáo dục địa phương, truyền thống hiếu học của địa phương v..v. . . để bớt những chi phí cho phần lý luận.

2- Cho đến nay, tuy chưa biết kinh phí của đề tài ở địa phương là bao nhiêu,
nhưng chúng tôi cho rằng, về khảo sát thực tế và thử nghiệm mô hình XHHT cũng chỉ nên chọn 03 Quận Huyện ở Tỉnh, Thành.

Việc chọn đơn vị Quân, Huyện hoàn toàn không có ý nghĩa là sai với nhiệm vụ xây dựng XHHT từ cơ sở, bởi khảo sát Huyện (Quận) nào đều phải khảo sát toàn bộ các Xã (Phường) ở Huyện (Quận) đó, xây dựng mô hình XHHT ở Huyện (Quận) là phải căn cứ mô hình ở từng Xã (Phường) và đồng thời phải xem những thiết chế giáo dục nào là cần nhưng không thể đặt ở Xã (Phường) được.

Ví dụ: Huyện có 10 xã, số.người có nhu cầu học nghề dài hạn và ngắn hạn của 10 xã khoảng 300 người. Như vậy, trong mô hình XHHT cấp Huyện (Quận) sẽ chỉ cần một trường dạy nghề. Nhiều trường hợp, cấp Huyện cũng không là đơn vị độc lập đứng ra tổ chức một thiết chế giáo đục, ví dụ: có thể 3,4 Huyện (Quận) hoặc cả Tỉnh (Thành) chỉ có một trường Đại học cộng đồng. Trường đó sẽ tổ chức các lớp cắm xuống từng Huyện (Quận) hay từng Xã (Phường).

3- Chúng tôi đề nghị ở các Tỉnh, Thành đã có đề tài phải nhanh chóng xây dựng lộ trình nghiên cứu sao cho cuối năm 2009 sẽ kết thúc đề tài.

Chúng tôi xin gợi ý mất bước đi cơ bản:


a-Tổ chức hội thảo để chuẩn xác hoá đề cương nghiên cứu (xác định mục đích của đề tài, các chuyên đề và địa điểm thử nghiệm mô hình v v )

b- Tổ chức Hội thảo để thống nhất về phương pháp nghiên cứu (phương pháp tiếp cận và phương pháp cụ thể)

c- Điều tra sơ bộ các Xã (Phường) ở một Huyện (Quận) để nắm chắc tình hình dân cư, thực trạng học tập hiện nay, nhu cầu thực tế đối với việc học tập của các tầng lớp dân cư, khả năng hiện có của các thiết chế giáo dục trong việc đáp ứng nhu cẩu học tập trong Xã (Phường)... Từ đó, tổng thập thành thực trạng của mô hình XHHT đang có trên địa bàn Huyện (Quận).

d- Hội thảo về thực trạng XHHT trên địa bàn Huyện (Quận), xác định những thiết chế giáo dục mở cần có.

e- Thử nghiệm xây dựng một số thiết chê giáo dục mới trên địa bàn Xã hay Xuyện (Phường hay Quận). Ví dụ: trong Hội thảo, mọi người đều thấy phải mở lớp học cho người cao tuổi tại Xã (Phường), xây dựng một mô hình học tập trong một doanh nghiệp trên địa bàn Huyện (Quận) và một mô hình học tập tại doanh nghiệp thì lên phương án thử nghiệm và tác động. Việc thử nghiệm này phải định kỳ kiểm tra, đánh giá và khoảng năm 2009 phải tổng kết để xác định thành phần mới của XHHT trên địa bàn Huyện (Quận) . trong giai đoạn 2010 2015.
f- Sau khi những Huyện (Quận) đã tổng kết mô hình XHHT, đề tài cấp Tỉnh, Thành sẽ tổng kết chung, khẳng định mô hình XHHT ở Tỉnh, Thành trong giai đoạn 2010 - 2015.

g- Tổ chức Hội thảo để hoàn chỉnh báo cáo về mô hình XHHT trên địa bàn Tỉnh, Thành.Trong báo cáo tổng kết về mô hình XHHT Tỉnh, Thành, nội dung chính cẩn bảo vệ phải làm rõ những thiết chế giáo dục (thuộc hệ chính quy và không chính quy) đang có, những thiết chế giáo dục mới cần xây dựng cơ chế quản lý đối với từng thiết chế, chính sách cụ thể về từng loại thiết chế đó, vai tr ò H ội Khuyến học trong XHHT v. v .. 

Sở KH & CN tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết quả của đề tài. Sau khi đề tài được nghiệm thu, những kết luận của đề tài về mô hình XHHT ở Tỉnh, Thành sẽ gửi đến Ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh, Thành để có Nghị quyết về mô hình này tại Đại hội Đảng địa phương.

Đề tài của TW Hội xin gửi tới đề tài cấp Tỉnh, Thành một mẫu điều tra sơ bộ (theo gợi ý mục c phần II trong bản hướng dẫn này). Đề tài cấp Tỉnh, Thành sẽ tiến hành điều tra trong khoảng tháng 05/2007 đến 09/2007. Để chậm hơn sẽ không kịp thử nghiệm mô hình. Tất nhiên mỗi địa phương có thể thêm những mục cần thiết điều tra cho phù hợp với địa bàn của mình.

Đề tài của TW Hội dự kiến sẽ có một Hội thảo với các đề tài địa phương (có tính chất tập huấn) vào cuối tháng 05/2007. Đề tài của địa phương không phải là đề tài nhánh của đề tài cấp nhà nước ở TW, không chịu sự chỉ đạo của Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước. Từng đề tài ở cấp Tỉnh, Thành có mục tiêu xây dựng XHHT ở địa phương mình, do đó, việc nghiên cứu của địa phương phải hoàn toàn chủ động, không phụ thuộc vào đề tài cấp Nhà nước.Download Công văn 204 CV/HKHVN tại mục Tài liệu học tập trong phần Các tiện ích trên site

admin Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

Hội Khuyến học Việt Nam Tin mới cập nhật 
Hội Khuyến học Phú Thọ cùng các đơn vị học tập tổ chức toạ đàm về giải pháp đẩy mạnh học tập suốt đời
Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng, vinh danh 463 người “Học không bao giờ cùng”
Giáo sư Nguyễn Thị Doan: Đội ngũ cán bộ khuyến học miệt mài, đam mê công việc vì sự học của nước nhà
GS.TS Nguyễn Thị Doan khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập tại Hải Phòng
Hội Khuyến học các tỉnh thành Đồng bằng sông Hồng giao ban công tác khuyến học
Đoàn kiểm tra, khảo sát của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Cụm Khuyến học Đông Nam Bộ giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2024
Đoàn khảo sát, kiểm tra của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Bình Thuận
Đoàn khảo sát đánh giá của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Tuyên Quang
Hưng Yên: Phấn đấu năm 2025 đạt 75% danh hiệu "Gia đình học tập"
Đoàn Kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Kiên Giang
Đoàn Kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Cần Thơ
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam hoàn thành công tác kiểm tra tại Gia Lai, Kon Tum
GS.TS Nguyễn Thị Doan thăm đảo Bạch Long Vĩ, tặng quà giáo viên và học sinh
Tích cực lan tỏa thông tin về công tác khuyến học, khuyến tài trên Báo Đảng
Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài
Hà Tĩnh: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào đào tạo công dân tốt, lao động tốt, cán bộ tốt
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam dâng hương tri ân liệt sĩ Điện Biên Phủ, trao tặng học bổng cho học sinh Điện Biên
Ra mắt phòng họp trực tuyến cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam
Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài

 Tiêu điểm 
Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng, vinh danh 463 người “Học không bao giờ cùng”
GS.TS Nguyễn Thị Doan thăm đảo Bạch Long Vĩ, tặng quà giáo viên và học sinh
Giáo sư Nguyễn Thị Doan: Đội ngũ cán bộ khuyến học miệt mài, đam mê công việc vì sự học của nước nhà
Hội Khuyến học Phú Thọ cùng các đơn vị học tập tổ chức toạ đàm về giải pháp đẩy mạnh học tập suốt đời
Đoàn Kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Kiên Giang
Cụm Khuyến học Đông Nam Bộ giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2024
GS.TS Nguyễn Thị Doan khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập tại Hải Phòng
Hưng Yên: Phấn đấu năm 2025 đạt 75% danh hiệu "Gia đình học tập"
Đoàn kiểm tra, khảo sát của Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Đoàn Kiểm tra Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam làm việc tại Cần Thơ


Thời gian mở trang: 0.181 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 0243 7726151 - Website: 0243 7726148 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.