TW Hội Khuyến học Việt Nam | Thông tin | Văn bản Pháp quy | Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị (khóa 10) ngày 14 tháng 6 năm 2007
 

 Tìm tin theo ngày 
Tháng Hai 2023
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
 <  > 
 Giới Thiệu Tổ Chức 

XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN

 Công dân Khuyến học 


 Truyền hình thực tế 


 TỈNH HỘI KHUYẾN HỌC 


 
Thông tin » Văn bản Pháp quy 02.2023
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị (khóa 10) ngày 14 tháng 6 năm 2007
06.2007

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc thực hiện Chi thị 11-CT/TW ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị (khoá X) như sau:

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

*

 Số 08 – HD/BTGTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

     Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2007

 

HƯỚNG DẪN

 Thực hiện Chỉ thị 11 – CT/TW của BỘ Chính trị (Khóa X) 

 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

 đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

 

 Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc thực hiện Chi thị 11-CT/TW ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) như sau 

 

I Mục đích, yêu cầu

 

 1 . Làm cho các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ Chỉ thị 11 -CT/TW ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Bộ Chính trị (sau đây xin được gọi tắt là Chỉ thị 11 –CT/TW) là thể hiện sự quan tâm sâu. sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng nền giáo dục "của dân, do dân và vì dân", thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời và mong ước tột bậc của Người: "dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng dược học hành". Đây cũng là việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần cụ thể hoá việc triển khai Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

 

 2. Trên cơ sở nhận thức sâu sắc về sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được Bộ Chính trị đề ra trong Chỉ thị 11 –CT/TW, các cấp uỷ đảng chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch thực hiện; phối hợp hành động để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào thực tiễn đời sống, phát huy mọi nguồn lực của xã hội để phát triển sự nghiệp giáo dục; làm cho mọi người thẩy sự cần thiết phải học, có nhu cầu học tập và tích cực tham gia vào phong trào họe tập trong toàn xã hội.

 

 3 . Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 11 –CT/TW phải bám sát tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị mà chỉ đạo sáng tạo, đảm bảo hiệu quả thiết thực, tránh hình thức, chủ quan, duy ý chí. Trong quá trình triển khai các cấp uỷ đảng thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đúc rút và. phổ biến kinh nghiệm, kịp thời có những điều chỉnh cần thiết cho phù hợp với tình hình mới của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong cả nước trung cũng như từng địa phương. 

 

II Tổ chức quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 11 – CT/TW

 

1 Tổ chức  quán triệt chỉ thị 11- CT/TW

 

Cấp uỷ các địa phương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể tổ chức quán triệt sâu rộng Chỉ thị 11 -CT/TW, làm cho các cấp uỷ đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ quan điềm, chủ trương của Đảng về xây dựng xã hội học tập. Khi quán triệt cần liên hệ kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm của việc thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo, trong đó lưu ý Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), Chỉ thị 50-ct/tw của Bộ Chính trị (khoá VIII); Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khoá IX) và. Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 1 8-05-2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005=2010".

 

2. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW

 

 Căn.. cứ vác điều kiện cụ thể mà từng địa phương, bộ, ngành, từng cấp, từng đơn vị, xây đựng chương trình hành động cho phù hợp; gắn với chương trình hành động triển khai Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Chương trình hành động của các cấp, các ngành các tổ chức, đoàn thể cần nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung; lộ trình thực hiện cho từng giai đoạn (2007 – 2010; 2010 - 2015); 2015 – 2020); các điều kiện đảm bảo thực thi có hiệu quả; trong đó lưu ý khâu kiểm tra, đôn đốc thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền.

 

III Nội dung cơ bản cần bám sát trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thi 11-CT/TW

 

 1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về Chí thi 11-CT/TW  trong Đảng và nhân dân

 

 Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ cần có văn bản hướng dẫn, tổ chức hội nghị quán triệt cho Ban Tuyên giáo cấp dưới; trên cơ sở đó Ban Tuyên giáo cấp quận, huyện tổ chức quán triệt tới từng chi bộ, tổ chức, đoàn thể, cụm dân cư Trong quá trình quán triệt nên thảo luận, đóng góp xây dựng vào định hướng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập Ở từng địa phương, đơn vị. Cùng với việc tổ chức hội nghị, các cấp uỷ đảng chỉ đạo sự phối hợp tuyên truyền giáo dục thông qua nhiều hình thức phong phú như: đưa vào nội dung sinh hoạt thường kì của các chi bộ, tổ chức, đoàn thể, cụm dân cư; ra chuyên đề trên các tạp chí, báo, đài của địa phương, của ngành theo đúng tinh thần của Chỉ thi 11- CT/TW.

 

2. Cụ thể hoá mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dụng xã hội học tập ở từng địa phương, đơn vị

 

Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, nhằm làm cho mỗi địa phương, đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm và chuyển thành hành động cụ thể. Tinh thần chung Gần Chỉ thị được chuyển tải và cụ thể hoá vào đề án xây dựng xã hội học tập ở địa phương, đơn vị, theo từng giai đoạn. Trước mắt, các cấp uỷ đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đánh giá việc thực hiện "Đề án xây đựng xã hội học tập giai đoạn 2005-2010" của Chính phủ, kịp thời đốc rút kinh nghiệm tìm ra mô hình xã hội học tập hợp lý trên cơ sở đó xây dựng đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2010-2015 , tầm nhìn  2020.

 

3. Mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài cho phù hợp với tình hình mới

 

Tình hình trong nước và quốc tế đang có nhiều biến đổi, đòi hỏi công tác khuyến học, khuyến tài sớm khắc phục tồn tại, yếu kém để tạo ra một bước chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa, nhằm tạo nên một khí thế mới, tinh thần mới của dân tộc tiến quân vào mặt trận giáo dục; coi đó là con đường để xoá đói, giảm nghèo, khắc phục tình trạng tụt hậu và khẳng định vị thế nước ta trên trường quốc tế.

 

Chất lượng của phong trào khuyến học, khuyến tài phụ thuộc vào việc tổ chức chỉ đạo thực hiện của hệ giềng chính trị, do vậy các cấp ủy đảng cần tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

 

- Củng cố phát triển hệ thống mạng lưới Hội Khuyến học các cấp; Nhân rộng các mô hình khuyến học đã được cuộc sống chứng minh có hiệu quả, nhất là mô hình gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, cụm dân cư khuyến học;

 

- Xây dựng mạng lưới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

 

- Rà soát những qui định hiện hành, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong tình hình mới;

 

- Nghiên cứu, vận dụng linh hoạt chủ trượng chính sách của Đảng, Nhà nước để ban hành qui chế mới, có tác dụng động viên, khuyến khích mọi người không ngừng học tập nâng cao trình độ;

 

- Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng và có chính sách sử dụng phù hợp đối với các cá nhân có tài năng.

 

4. Củng cố, xây dụng mạng lưới Hội Khuyến học vững mạnh, làm nòngcốt cho sự liên kết, phối hợp các tổ chúc, các lực lượng xã hội tham gia vào phong trào khuyến học

 

Nhiệm vụ này là sự cụ thể hoá quan điểm của Đảng về xã hội hoá giáo dục, coi đây là sự nghiệp chung của toàn đảng, toàn dân, là giải pháp quan trọng góp phần quyết định thành công trong xây dựng xã hội học tập Ở nước ta. Chỉ thị 11-CT/TW là cơ sờ chính trị cho việc củng cố, phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội cho phù hợp yêu cầu mới, tạo chuyển biến sâu sắc về mạng lưới Hội, nhưng không sa vào khuynh hướng hành chính hoá tổ chức Hội.

 

Kế thừa những kinh nghiệm quí báu về công tác chỉ đạo, phối hợp các lực lượng trong việc thực hiện Chỉ thị 50-ct/tw, khi triển khai thực hiện Chỉ thị 11 -CT/TW, các cấp uỷ đảng cần chỉ đạo tốt việc xây dựng qui chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cấp, các ngành trong địa phương, làm cho công tác khuyến học, khuyến tài đi vào mỗi cơ quan, đơn vị, cụm dân cư, dòng họ, gia đình, cá nhân.

 

5. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, bộ, ngành khẩn trương chỉ đạo việc xây dựng, ban hành chế, chính sách, kế hoạch thực hiện Cjỉ thị 11-- CT/TW

 

Các bộ, ngành, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố căn cứ phạm vi chức năng, quyền hạn của mình khần trương rà soát,  sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp trong các văn bản hiện hành; đúc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về xã hội hoá giáo dục; nghiên cứu thực tế đất nước, địa phương để xây dựng các chủ trương, chính sách, chế độ đảm bảo củng cổ, phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên, các cơ sở dạy nghề, các trung tâm học tập cộng đồng; đặc biệt chú ý tạo điều kiện thuận lợi về con người và cơ sở vật chất cho phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các vụ chức năng, các sở giáo dục và đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với Hội Khuyến học. Trong đó xác định rõ nội dung, giải pháp và tiến trình cho phù hợp với từng nội dung, từng giai đoạn, sát hợp với thực tế; có kiểm điểm đinh kì kết quả thực hiện, có sơ kết rút kinh nghiệm và đánh giá trách nhiệm phối hợp của các bên.

 

Các cơ quan thông tin đại chúng, nhất là báo, đài Trung ương, địa phương dành thời lượng thích hợp để kịp thời đưa thông tin chuyên đề về điển hình công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần động viên khích lệ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tích cực đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng xã hội học tập ở nước ta.

 

IV. Tổ chức thực hiện

 

 1 .Thực hiện sự phân công trách nhiệm trong Chỉ thị 11 –CT/TW, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cụ thể hoá các nội dung của Chỉ thị thành cơ chế, chính sách; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triền khai và chỉ đạo thực hiện.

 

2. Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hữu quan chỉ đạo tốt việc thực hiện các đề án liên quan đến xã hội hoá giáo dục, nâng cấp cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục chính quy và các cơ sở giáo dục thường xuyên, nhất là ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 

3 . Các cấp uỷ đảng địa phương, các cơ sở giáo dục chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã nêu trong Chỉ thị; có báo cáo đinh kỳ lên cấp uỷ cấp trên 6 tháng 1 lần, có tổ chức sơ kết hàng năm.

 

4. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị tại các địa phương, các cơ sở giáo dục, định kì cáo cáo Ban Bí thư.

 

Nơi nhân:.

 - Ban Bi thư (đề báo cáo);

 - Văn phòng Trung ương;

 - Ban cán sự đảng Chính phủ;

 - Các ban đàng, ban cản sự đảng, 

  đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc 

  Trung ương;

 - Các tinh uỷ, thành uỷ trực thuộc 

   Trung ương;

 - Lưu VP, VV GD.

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN

                        (đã ký)

                                      

                      Tô Huy Rứa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Văn bản gốc Download  mục Tài liệu học tập trong Tiện ích trên Site

admin Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Tìm hiểu 

Hội Khuyến học Việt Nam Tin mới cập nhật 
Hà Nội: Hội Khuyến học thành phố nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Chi bộ Văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020-2025
GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, được tặng Huân chương Hồ Chí Minh
Hải Duơng: Hội Khuyến học tỉnh đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
10 nét nổi bật về công tác khuyến học, khuyến tài năm 2022
Hội nghị BCH lần thứ ba Hội Khuyến học Việt Nam: Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với tinh thần sáng tạo, vượt khó
Hội thảo về bộ tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập trên địa bàn hành chính các cấp
Hà Nam: Ra mắt Quỹ học bổng mang tên nhà lão thành cách mạng, liệt sĩ Nguyễn Hữu Duyên
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng cho học sinh, sinh viên Lào xuất sắc đang học tập tại Việt Nam
Nam Định: Điểm sáng phát triển các ban khuyến học dòng họ
Đồng Tháp: Chương trình Gala khuyến học, khuyến tài, chung tay xây dựng xã hội học tập
Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Kỷ niệm 92 năm Ngày hội đoàn kết các dân tộc
Hội Khuyến học Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp đẩy mạnh các hoạt động khuyến học
Dòng họ hiếu học trên quê hương Khu Cháy
Hội Khuyến học Việt Nam tặng quà hỗ trợ học sinh, giáo viên, các cơ sở giáo dục vùng lũ lụt tỉnh Nghệ An
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam: 'Ngày Khuyến học' là dấu son của nền giáo dục cách mạng Việt Nam
Gặp mặt nhân 'Ngày Khuyến học Việt Nam' và phát động 'Giải thưởng Nhân tài Đất Việt' năm 2023
GS.TS Nguyễn Thị Doan: Khuyến học mở con đường tri thức đến tương lai
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa: Khuyến học phải xây dựng những giá trị căn cốt của con người Việt Nam

 Tiêu điểm 
GS.TS Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, được tặng Huân chương Hồ Chí Minh
Hải Duơng: Hội Khuyến học tỉnh đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ
Chi bộ Văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ 2020-2025
Hà Nội: Hội Khuyến học thành phố nhận Huân chương Lao động hạng Ba


Thời gian mở trang: 0.176 giây. Số lần truy cập CSDL: 11
Bản quyền thuộc Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam - Địa chỉ: Tầng 13 - Cung Trí Thức Thành Phố - số 1 Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại Văn phòng: 0243 7726151 - Website: 0243 7726148 - Email: khuyenhocvn@gmail.com
Giấy phép số 254/GP-CBC ngày 16/6/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Công văn số 105/PTTH&TTĐT ngày 10/01/2014
của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử
Phụ trách website & biên tập: Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền TW Hội Khuyến học Việt Nam.
Site được xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet v2.0 - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL.