TW Hội Khuyến học Việt Nam - Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài
16.05.2024

Ngày 10/5, Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành lễ ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030, với 5 nội dung phối hợp trọng tâm.

Dự lễ ký kết có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; cùng các lãnh đạo, cán bộ Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5 nội dung phối hợp trọng tâm giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam trong việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Quyết định số 1373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"; Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030"; Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030"; Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030".

Thông qua việc phối hợp tổ chức các hoạt động tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hội viên về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; về vị trí, vai trò của việc học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài- Ảnh 2.

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ảnh: Thiên Ân

Theo chương trình ký kết, giai đoạn 2024-2030, hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp triển khai 5 nội dung trọng tâm, gồm:

Thứ nhất, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia; định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Hội Khuyến học Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục, về chính sách phát triển giáo dục thường xuyên, phục vụ việc học tập của người lớn, thúc đẩy học tập suốt đời, góp phần tích cực trong việc xây dựng xã hội học tập và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Xây dựng các diễn đàn về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam. Lồng ghép nội dung khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào các lĩnh vực công tác, các phong trào thi đua thuộc nhiệm vụ chuyên môn do cơ quan phát động trong hệ thống.

Thứ hai, phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai Quyết định số 324/QĐ-HKHVN ngày 25/10/2023 của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn công nhận danh hiệu "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030 (Quyết định 324); Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT ngày 11/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp huyện, tỉnh (Thông tư 24) và Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh (Thông tư 25).

Thứ ba, phối hợp chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động của Ban/tổ chức khuyến học và vận động xây dựng Chương trình khuyến học, khuyến tài trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học nhằm thực hiện các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong nhà trường; xây dựng Nhà trường để được công nhận "Đơn vị học tập" cấp huyện, cấp tỉnh.

Thứ tư, phối hợp lựa chọn, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập, giảng dạy, và quản lý của ngành Giáo dục, trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (trao giải thưởng "Nhân tài đất Việt"; trao học bổng "Học không bao giờ cùng"…) qua đó tạo sự lan tỏa, khích lệ, góp phần thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Thứ năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học các tỉnh, thành phố tổ chức ký kết Chương trình phối hợp; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình phối hợp; định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phối hợp.

Hội Khuyến học Việt Nam có những đóng góp quan trọng trong đổi mới giáo dục đào tạo 

Phát biểu tại buổi lễ Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam khẳng định, việc ký kết chương trình phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý nghĩa quan trọng.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, so với lần ký kết trước, bối cảnh hiện tại đã có nhiều thay đổi và tác động trực tiếp đến hệ thống giáo dục và đào tạo.

Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài- Ảnh 3.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thiên Ân

"Chúng ta đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế đã diễn ra sâu rộng. 

Chính vì vậy, ngành Giáo dục không chỉ có nhiệm vụ đào tạo những con người giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc như các thế hệ đi trước mà còn phải đào tạo các thế hệ trở thành công dân toàn cầu, hội nhập quốc tế và có thể hòa nhập với tất cả nền kinh tế của thế giới. Đây là thách thức vô cùng lớn đối với ngành Giáo dục", Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan đánh giá, tổng kết 10 năm Nghị quyết 29-NQ/TW cho thấy những việc ngành Giáo dục đã làm được là vô cùng lớn và trong đó cũng có sự đóng góp quan trọng của Hội Khuyến học Việt Nam.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, sau buổi ký kết này, Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tìm mọi biện pháp để thúc đẩy sự học. Đồng thời thực hiện tốt Quyết định 1373, Quyết định 1315 của Thủ tướng Chính phủ.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Hội Khuyến học Việt Nam thành lập Ban Khuyến học làm đầu mối điều hành để triển khai và đạt được các tiêu chí về công dân học tập, xây dựng xã hội học và thực hiện tốt các mô hình học tập.

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, các hội viên Hội Khuyến học Việt Nam về những đóng góp, hỗ trợ hiệu quả cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và ngành Giáo dục trong suốt thời gian qua.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, ngành Giáo dục đang trong giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện, có nghĩa là đang trong cuộc cải cách mạnh mẽ với rất nhiều sự đổi mới, từ giáo dục mầm non, phổ thông tới giáo dục đại học, sau đại học. Một trong những điểm quan trọng của sự đổi mới đó là xây dựng một nền giáo dục mở, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài- Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thiên Ân

"Trong quá trình thực hiện đổi mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo ý thức sâu sắc những việc đã, đang và sẽ làm luôn cần sự chung tay, phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, trong đó có Hội Khuyến học Việt Nam.

Hội Khuyến học Việt Nam đã quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ, ủng hộ trong nhiều hoạt động của ngành, như tổng kết Nghị quyết 29-NQ/TW, đổi mới giáo dục phổ thông, đổi mới giáo dục đại học, đội ngũ giáo viên, biên chế giáo viên, giáo dục thường xuyên…", Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn, sự phối hợp 2 bên thời gian qua đã tốt sẽ tốt hơn nữa, đã mạnh mẽ sẽ mạnh mẽ thêm, bởi đây là giai đoạn quan trọng rất cần thúc đẩy cho sự đổi mới giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng cho biết, Hội Khuyến học Việt Nam luôn chia sẻ, đồng hành và tham gia cùng ngành Giáo dục. Thực tiễn tại các tỉnh, thành phố, ngành Giáo dục và Hội khuyến học phối hợp rất chặt chẽ...  

Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết chương trình phối hợp về hoạt động khuyến học, khuyến tài- Ảnh 5.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thiên Ân

Nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và đào tạo, ông Lê Mạnh Hùng cho rằng: "Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Đầu tư cho giáo dục phải đi trước một bước, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển".URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=5067

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com