TW Hội Khuyến học Việt Nam - 10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023
28.12.2023

Năm 2023, công tác khuyến học – khuyến tài tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó nổi bật là phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" do Thủ tướng Chính phủ phát động, mở ra bước phát triển mới trong xây dựng xã hội học tập ở nước ta.

Từ ngày Hội Khuyến học Việt Nam được thành lập (2/10/1996), dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự nhiệt huyết cống hiến của đội ngũ cán bộ làm khuyến học từ trung ương đến địa phương, và sự tham gia của đông đảo người dân trong cả nước, phong trào khuyến học nhanh chóng phát triển trên toàn quốc và thu được nhiều kết quả quan trọng.

Hội Khuyến học Việt Nam đã có những đóng góp tích cực trong sự nghiệp khuyến học, bồi dưỡng nguồn nhân lực, cả lý luận và thực tiễn về xây dựng xã hội học tập ở cả nước giai đoạn hội nhập quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước bằng tri thức.

Năm 2023, những người làm công tác khuyến học các cấp từ trung ương đến địa phương, đến các bộ, ngành, đã tô thêm vào bức tranh khuyến học sắc màu rực rỡ bởi những thành công của phong trào khuyến học - khuyến tài. Điều này được khẳng định thông qua 10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023.

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định quan trọng của Đảng và Nhà nước: Quyết định 118-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; Quyết định 387/QĐ-TTg, Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 22/8/2023, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 118-QĐ/TW về Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, trong đó có Hội Khuyến học Việt Nam.

10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023- Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trong buổi làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam ngày 25/5 về việc tháo gỡ khó khăn trong công tác khuyến học - khuyến tài. Ảnh: Tô Dương

Theo quyết định này, những người làm việc thường xuyên tại các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương, trong đó có Hội Khuyến học Việt Nam được hưởng lương, tiền công hoặc thù lao, chế độ chính sách khác do hội quyết định, phù hợp với yêu cầu công việc và tài chính của hội.

Quyết định 118-QĐ/TW là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với vai trò, ý nghĩa hoạt động của các hội quần chúng được giao nhiệm vụ, trong đó có Hội Khuyến học Việt Nam. 

Thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021–2030" và Quyết định số 677/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030", các cấp Hội Khuyến học Việt Nam đã triển khai đồng bộ trên cả nước.

Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ban hành các quyết định, các kế hoạch triển khai Quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 677/QĐ-TTg. Đồng thời phối hợp cùng các trường đại học xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" giai đoạn 2021–2030 để các cấp hội triển khai, thực hiện đồng bộ trên quy mô toàn quốc. 

Đây là chương trình số hóa công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được triển khai trên diện rộng từ Trung ương đến địa phương, từ hội khuyến học đến các bộ, ngành. 

Công tác tập huấn số hóa được triển khai trên cả nước và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đến cuối năm 2023, hầu hết hội khuyến học các tỉnh, thành phố đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định 387/QĐ-TTg và Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đồng bộ và hiệu quả.

2. Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" và ban hành Quyết định số 1315/QĐ-TTg về kế hoạch triển khai phong trào

Ngày 10/6/2023, Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023- Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

Sau 75 năm kể từ ngày Bác Hồ ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" nhằm động viên nhân dân "Diệt giặc đói, diệt giặc dốt" (11/6/1948), đất nước ta mới có một phong trào toàn quốc về học tập.

Phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Đáp ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, các tỉnh, thành phố sau sự kiện này sẽ triển khai phong trào thi đua sâu, rộng và thường xuyên ở cơ quan, đơn vị, địa phương, để cả hệ thống chính trị, toàn dân hưởng ứng phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030", góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Theo Quyết định số 1315/QĐ-TTg, Chính phủ đề ra việc thi đua nâng cao năng lực sử dụng các công nghệ học tập hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động học tập suốt đời; nâng cao năng lực số và năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người dân, thực hiện học tập mọi lúc, mọi nơi bằng mọi phương pháp để phục vụ cho công việc. 

Cùng với đó, thi đua đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập; xây dựng văn hóa học tập. Thi đua tiếp cận kịp thời các xu thế và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực giáo dục người lớn, học tập suốt đời, học tập trực tuyến trong hệ thống giáo dục mở, học tập từ xa, tích cực tham gia thành phố học tập toàn cầu.

 • 3. Ban hành Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Hội Khuyến học Việt Nam; Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp với 12 bộ, ngành.

  Ngày 10/5, Hội Khuyến học Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị bàn việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030.

  10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023- Ảnh 6.

  Các đại biểu tham dự hội nghị giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam bàn việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Ảnh: Đắc Quang

  Tại hội nghị, đại biểu của Hội Khuyến học Việt Nam và đại diện các cục thuộc Bộ Quốc phòng đã thảo luận về xây dựng, điều chỉnh nội dung phối hợp cho phù hợp với đặc điểm hai đơn vị. Sau hội nghị này, Bộ Quốc phòng đã thống nhất nội dung chương trình phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam và sẽ triển khai trong toàn ngành. 

  Qua đó góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, tăng cường nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Ngày 30/10, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an tổ chức lễ ký chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, khuyến học, khuyến tài, khuyến đọc, xây dựng xã hội học tập trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030. 

  Hai đơn vị phối hợp trong công tác tuyên truyền; nghiên cứu xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn về xây dựng xã hội học tập, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. Trong đó có việc tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến đọc, các mô hình học tập suốt đời, góp phần xây dựng năng lực tự học cho cán bộ, chiến sĩ hiệu quả, thiết thực và báo cáo kết quả theo quy định.

  10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023- Ảnh 8.

  Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Bộ Công an ký chương trình phối hợp. Ảnh: Đắc Quang

  Như vậy, đến hết năm 2023, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã ký kết chương trình với phối hợp với 14 cơ quan, đơn vị bao gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Nông dân Việt Nam; Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương; Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Báo điện tử Đảng Cộng sản; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Hội Người cao tuổi Việt Nam.

  Việc ký kết các chương trình phối hợp của Hội Khuyến học với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan, bộ, ngành tạo sức mạnh tổng hợp trong việc đưa phong trào phát triển mạnh mẽ sâu rộng thời gian qua. 

  Chính vì vậy, phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thực sự trở thành nhu cầu của toàn dân, đáp ứng được nguyện vọng nhân dân và được nhân dân đồng lòng hưởng ứng.

 • 4. Tổ chức hội thảo quốc gia "Vai trò của gia đình, dòng họ trong việc xây dựng xã hội học tập, nhằm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam"

  Ngày 15/8/2023, Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch tổ chức hội thảo quốc gia "Vai trò của gia đình, dòng họ trong việc xây dựng xã hội học tập, nhằm giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam".

  10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023- Ảnh 10.

  Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội thảo về vai trò của gia đình, dòng họ trong xây dựng xã hội học tập. Ảnh: Thành Văn

  Hội thảo khẳng định tầm quan trọng, vai trò của gia đình, dòng họ trong tiếp nối truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập. 

  Đồng thời làm sáng tỏ vai trò học tập của mỗi người dân, gia đình, dòng họ và đề xuất giải pháp đẩy mạnh xây dựng gia đình học tập, cộng đồng học tập, xây dựng gia đình văn hóa góp phần phát huy giá trị văn hóa phẩm chất tốt đẹp con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại các điểm cầu trên cả nước.

  10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023- Ảnh 11.

  Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo hội thảo. Ảnh: Thành Văn

  Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Hội Khuyến học Việt Nam đã phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

  Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nhằm phát triển kinh tế tri thức được triển khai tích cực, các gia đình, dòng họ tiếp nhận, hưởng ứng. 

  Nhiều dòng họ coi việc khuyến học - khuyến tài là nhiệm vụ xuyên suốt để phát huy truyền thống hiếu học, góp phần xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, tích cực dùng tri thức học tập để tạo lập cuộc sống sung túc, hạnh phúc hơn.

  Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình, dòng họ. 

  Từ đó, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, mô hình gia đình văn hóa, phong trào thi đua và điển hình tiêu biểu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, xây dựng nhân cách con người Việt Nam

  5. Ra mắt chương trình truyền hình "Khuyến học - Hành trình tri thức" trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam

  Được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự kết hợp chặt chẽ của Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam thông qua sự ủng hộ của VIC Group, chương trình truyền hình "Khuyến học - Hành trình tri thức" chính thức ra mắt nhân dân vào ngày 28/9/2023.

  Lần đầu tiên trong 27 năm thành lập, Hội Khuyến học Việt Nam có chương trình chuyên biệt được phát sóng trên Đài Truyền hình quốc gia nhằm phục vụ công tác tuyên truyền.

  10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023- Ảnh 13.

  Ban chỉ đạo sản xuất chương trình "Khuyến học - Hành trình tri thức". Ảnh: Trang Linh

  Ban chỉ đạo sản xuất chương trình "Khuyến học - Hành trình tri thức" gồm: Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan; Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học Tô Phán; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty VIC Group.

  Chương trình phát trên sóng VTV1 trong khung thời gian từ 15 giờ 45 phút đến 16 giờ vào Chủ nhật hàng tuần, đặt ra 4 những mục tiêu chính:

 • Thứ nhất, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, những nhiệm vụ, nội dung và giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

  Thứ hai, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân về những vấn đề mới trong công tác xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài.

  Thứ ba, thông qua các nội dung được phát sóng, gắn kết các lực lượng trong xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, thúc đẩy sự học của nhân dân ở mọi lĩnh vực.

  Thứ tư, phản ánh rõ nét hoạt động của Hội Khuyến học từ Trung ương đến địa phương, kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, tấm gương sáng truyền cảm hứng trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

  10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023- Ảnh 15.

  Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan kỳ vọng chương trình "Khuyến học - Hành trình tri thức" sẽ là kênh thông tin, tuyên truyền, lan tỏa các hoạt động khuyến học - khuyến tài trong cả nước. Ảnh: Trang Linh

  Chương trình truyền hình "Khuyến học – Hành trình tri thức" phát sóng trên Đài truyền hình quốc gia góp phần lan tỏa rộng hơn tinh thần học tập, học tập suốt đời, học không bao giờ cùng - theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

  6. Tổ chức Lễ kỷ niệm 27 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam, 15 năm "Ngày Khuyến học Việt Nam" và phát động thi đua "Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số"

  Ngày 29/9/2023, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 15 năm "Ngày Khuyến học Việt Nam" và phát động thi đua "Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số".

  10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023- Ảnh 16.

  Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học Việt Nam. Ảnh: Đắc Quang

  Hội Khuyến học Việt Nam chính thức được thành lập vào ngày 29/2/1996 theo Quyết định 122/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và ngày 2/10/1996, Hội được chính thức ra mắt nhân dân cả nước.

  Kể từ ngày thành lập đến năm 2008 phong trào khuyến học đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực nên ngày 16/9/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1272/QĐ-TTg, lấy ngày 2/10 hàng năm là Ngày Khuyến học Việt Nam.

  Ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 mang ý nghĩa kép: vừa là ngày ra mắt toàn dân một tổ chức xã hội có sứ mệnh góp phần đưa Việt Nam trở thành Quốc gia học tập, vừa là ngày khởi động phong trào toàn dân học tập suốt đời.

  15 năm qua, dấu ấn 2/10 ngày càng được tô đậm theo thời gian với những kết quả nổi bật, ghi dấu ấn đậm nét trong phong trào xây dựng xã hội học tập.

 • Tại buổi gặp mặt, Hội Khuyến học Việt Nam phát động phong trào thi đua "Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số".

  Hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề: "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số" của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Mục tiêu của phong trào là nâng cao nhận thức cho người dân về vai trò, tầm quan trọng của việc tự học, học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số với mỗi cá nhân, từng gia đình.

  10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023- Ảnh 17.

  Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng phát biểu phát động phong trào thi đua "Mỗi người dân tự học, học tập suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số". Ảnh: Đắc Quang

  Tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình học tập, lấy người dân là trung tâm, đảm bảo mỗi người thực hiện tốt mô hình Công dân học tập. 

  Trong đó chú trọng việc tự học sử dụng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tạo chuyển biến thực sự, đạt kết quả thực chất, bền vững phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia của Chính phủ, góp phần xây dựng xã hội số ở Việt Nam.

  7. Tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 với nhiều đổi mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội Khuyến học Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Ngày 20/12, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 (năm thứ 18) với nhiều thay đổi so với các năm trước, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Hội trong giai đoạn hiện nay. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự, phát biểu chỉ đạo và đánh giá cao giải thưởng.

  10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023- Ảnh 19.

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT - trao giải Nhất lĩnh vực Công nghệ Số, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023. Ảnh: Thiên Ân

  Với chủ đề "Tôn vinh tài năng - Khơi nguồn sáng tạo", Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 đã tôn vinh 20 tập thể, cá nhân có sản phẩm, công trình xuất sắc ở các lĩnh vực Công nghệ số; Khoa học - Công nghệ; Y - Dược; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Khuyến học - Tự học thành tài.

  Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khuyến khích, vận động các cấp, các ngành, các tổ chức và các tầng lớp nhân dân tham gia sự nghiệp khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vì một Việt Nam phát triển bền vững; phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đổi mới giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

  10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023- Ảnh 20.

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự, phát biểu chỉ đạo và đánh giá cao giải thưởng.

  Giải thưởng năm 2023 gặp nhiều khó khăn. Nhưng với quyết tâm, nỗ lực rất lớn của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, sự ủng hộ của các cấp, các ngành, các địa phương trong tổ chức tham gia Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 đã đạt được kết quả tương đối tốt. 

  Đặc biệt sản phẩm công nghệ số có số lượng sản phẩm dự thi cao nhất từ trước đến nay với 156 sản phẩm, Giải Khuyến học - Tự học thành tài có 24 công trình, sản phẩm được đề xuất, cao hơn các năm trước hàng chục lần số lượng công trình tham dự giải.

  8. Lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng" lần thứ 3

  Ngày 14/7, tại Đà Nẵng, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng" lần thứ ba tặng 250 học sinh, sinh viên vượt khó, có thành tích xuất sắc trong học tập và người lớn tự học thành tài.

  10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023- Ảnh 21.

  Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng" lần thứ ba. Ảnh: Thành Văn

  Học bổng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, khơi dậy truyền thống hiếu học của nhân dân ta, động viên tinh thần học tập của các tầng lớp nhân dân theo tấm gương tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Nhân dịp kỷ niệm 41 năm "Ngày Nhà giáo Việt Nam" (20/11/1982 -20/11/2023), Hội Khuyến học Việt Nam đã trao 120 triệu đồng học bổng tặng 60 thầy, cô giáo tiêu biểu trong toàn quốc. Qua đó, khích lệ, động viên các thầy cô giáo tiếp tục tâm huyết, cống hiến tài năng, trí tuệ của mình cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo của đất nước.

  Quỹ Khuyến học Việt Nam cũng đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Biển Hồ Campuchia

  Trong năm 2023, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và hội khuyến học các tỉnh, thành đã tiếp tục phối hợp có hiệu quả cùng các cơ quan, đơn vị trao nhiều loại học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên và người lớn khắc phục khó khăn đạt nhiều thành tích trong học tập. 

  Đến cuối năm 2023, quỹ khuyến học của các cấp hội trong cả nước có số dư trên 4.000 tỉ đồng, tính bình quân có khoảng 40.000 đồng quỹ khuyến học/1 người dân.

  9. Phát động hệ thống Hội Khuyến học Việt Nam ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên; trao học bổng cho con em thương bình, liệt sĩ

  Hưởng ứng chương trình "Triệu tấm lòng yêu thương – Nghìn mái nhà hạnh phúc" của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), ngày 11/5, là thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

  10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023- Ảnh 23.

  Các cá nhân, cán bộ, viên chức của cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc quyên góp, ủng hộ xây dựng nếp nhà cho đồng bào vùng Tây Bắc. Ảnh: Thành Văn

  Các cá nhân, cán bộ, viên chức của cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và một số đơn vị trực thuộc đã quyên góp, ủng hộ xây dựng được 3 ngôi nhà với tổng giá trị là 150 triệu đồng.

  Trong dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam cũng đến thăm và trao học bổng cho học sinh và người lớn tích cực học tập vùng núi, hải đảo, học sinh là con em các anh hùng liệt sĩ, thương binh tại cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Kịp thời thăm hỏi gia đình và trao học bổng cho học sinh là con các liệt sĩ hy sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Hội Khuyến học Việt Nam đã trao học bổng cho cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và các giáo viên đang công tác tại quần đảo Trường Sa, thể hiện tình cảm biết ơn, trân trọng của những người làm khuyến học đối với các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ hải đảo, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

  10. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban Chấp hành TW Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo"; góp ý sửa, bổ sung Luật Đất đai (sửa đổi).

  Báo cáo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban Chấp hành TW Đảng về "Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo" (lĩnh vực Giáo dục thường xuyên, xây dựng xã hội học tập) nêu rõ kết quả thực hiện, đánh giá chung 10 năm thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW. 

  Trong đó, vận dụng quan điểm "Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo" vào triển khai công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với nhiều kết quả khả quan như: Tham mưu xây dựng nội dung đổi mới quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với vấn đề xây dựng xã hội học tập.

 • Hội thực hiện góp phần xây dựng mô hình giáo dục mở thay thế mô hình truyền thống khép kín; phát triển quỹ khuyến học - khuyến tài giúp học sinh, sinh viên nghèo học giỏi, đồng thời tôn vinh khen thưởng cá nhân là người lớn có thành tích xuất sắc trong học tập; góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong nhân dân; xây dựng, củng cố trung tâm học tập cộng đồng; nâng cao năng lực theo hướng tiếp cận yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia…

  Báo cáo cũng đưa ra kiến nghị, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn 2021-2030.

  10 sự kiện tiêu biểu về hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam năm 2023- Ảnh 24.

  Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp khuyến học tặng một số cá nhân của họ Dương Việt Nam.

  Ngày 6/1/2023, Văn phòng Quốc hội công bố Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Toàn hệ thống Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức góp ý sửa, bổ sung luật này. Hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm của Hội Khuyến học Việt Nam trong việc góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng.

  Với số lượng hội viên trên 25 triệu người (bằng 1/4 dân số cả nước), những ý kiến của Hội Khuyến học Việt Nam các cấp đã góp phần vào việc xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) gắn với nhu cầu, quyền lợi thiết thực của người dân.URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=5051

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com