TW Hội Khuyến học Việt Nam - Phú Thọ: Trao đổi kinh nghiệm xây dựng các mô hình học tập và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Khuyến học
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Phú Thọ: Trao đổi kinh nghiệm xây dựng các mô hình học tập và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Khuyến học
04.08.2021

Ngày 12/7/2021 Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng các mô hình học tập và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội. Bà Nguyễn Thị Kim Hải, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các ông, bà là Ủy viên BTV, BCH Hội; Trưởng các Cụm khuyến học số 1, 2, 3; lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy, phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học các huyện, thành, thị; đại diện chi hội khuyến học, công dân học tập tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng các mô hình học tập, đặc biệt là việc triển khai thí điểm mô hình “công dân học tập” Việt Nam trên cơ sở mô hình “công dân học tập” tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, trong đó có xây dựng các mô hình học tập tại địa phương. Các ý kiến phát biểu đã khẳng định các Quyết định 89, 281 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến học khuyến tài đã đi vào cuộc sống, việc xây dựng các mô hình học tập được nhân dân ủng hộ, phù hợp với truyền thống hiếu học của dân tộc và xu hướng của thế giới; nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân về học thường xuyên, học suốt đời được nâng cao; phong trào học tập của người lớn có bước chuyển biến mạnh mẽ. Đặc biệt, việc triển khai xây dựng mô hình “Công dân học tập” được xác định là hạt nhân trong xây dựng “Gia đình học tập”, tiến tới xây dựng xã hội học tập.

Phát biểu tại hội nghị, các ông cụm trưởng của 3 cụm thi đua khuyến học trong tỉnh đều khẳng định: phải làm tốt công tác tham mưu giúp Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, UBND huyện lãnh đạo công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng các mô hình học tập.


Quang cảnh hội nghị
 
Công tác phối hợp với các ngành, các lực lượng trong việc triển khai, tổ chức các nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng mô hình học tập được các đại biểu phân tích kỹ, đánh giá sâu. Nhờ làm tốt công tác này nên số lượng, chất lượng của các mô hình học tập ngày càng tăng. Do vậy, đến tháng 01/2021 toàn tỉnh đã có 82,38% gia đình đạt tiêu chí “gia đình học tập”, 72,63% dòng họ đạt tiêu chí “dòng họ học tập”, 86.98% đơn vị đạt tiêu chí “đơn vị học tập”, 86.98% khu dân cư  đạt tiêu chí “cộng đồng học tập” cấp khu dân cư, 99,54% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí “cộng đồng học tập” cấp xã. 100% huyện, thị, thành và các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập” theo tiêu chí của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam với 72 xã, phường, thị trấn, 382 cơ quan đơn vị, 133 khu dân cư, 3.462 gia đình và 33.848 công dân đăng ký tham gia, tỷ lệ ước đạt danh hiệu “công dân học tập” từ 80 - 85%.

Vấn đề cán bộ Hội và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Hội Khuyến học cấp huyện và cơ sở được các cụm trưởng nêu lên trong hội nghị cho thấy sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ khuyến học và tổ chức Hội trong triển khai nhiệm vụ công tác hội, xây dựng các mô hình học tập, đồng hành với cả nước, với tỉnh  trong thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế-xã hội vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19.


Anh Đặng Trung Kiên - “Công dân học tập” ở khu 4, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị

Tham luận tại hội nghị, anh Đặng Trung Kiên ở khu 4, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy - một trong những “Công dân học tập” tiêu biểu của tỉnh - đã chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp học tập của mình vào phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp tại gia đình. Theo anh Kiên: để xây dựng mô hình “Công dân học tập” đạt hiệu quả thì mỗi cá nhân cần nâng cao năng lực tự học và học tập suốt đời; phân bố thời gian trong ngày hợp lý để học tập, thường xuyên cập nhật, nắm bắt kiến thức phục vụ học tập và cuộc sống; nâng cao năng lực sử dụng những công cụ học tập, rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu; nâng cao năng lực xây dựng và thực hiện các mối quan hệ xã hội của bản thân, biết hợp tác, chia sẻ trong học tập, lao động sản xuất…
 
Ông Nguyễn Văn Thực Chỉ hội trưởng Chi hội khuyến học, Trưởng khu dân cư số 4, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy cho rằng: Hiệu quả mang lại từ việc xây dựng mô hình “Khu dân cư học tập” là rất lớn. Thông qua việc xây dựng mô hình này góp phần nâng cao các giá trị văn hóa, tinh thần, vật chất của từng người dân, từng hộ gia đình, từng dòng họ; xây dựng khu dân cư trở thành một cộng đồng tốt đẹp, đáng sống. Hiện nay, 95% gia đình, 100% dòng họ trong khu đạt danh hiệu “Học tập”; nhiều gia đình, dòng họ đạt danh hiệu “Học tập tiêu biểu”. Từ thực tế tại khu dân cư ông cho biết: để công tác khuyến học đạt hiệu quả cần huy động tất cả các lực lượng tham gia, có sự quan tâm của Ban chi ủy, lãnh đạo khu, đặc biệt có sự phối hợp giữa Hội Khuyến học với các tổ chức đoàn thể ở địa phương; chú trọng xây dựng các mô hình công dân học tập, gia đình học tập, dòng họ học tập làm yếu tố cốt lõi để xây dựng khu dân cư học tập, tiến tới xây dựng xã, huyện, tỉnh, thành phố học tập; đặc biệt chú ý truyền thông về hiệu quả của học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với nâng cao năng suất lao động, xóa đói giảm nghèo tại cơ sở.
 
Trước những yêu cầu đặt ra của công tác khuyến học, khuyến tài trong giai đoạn hiện nay và giải quyết những yếu tố mang tính kỹ năng từ cơ sở, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ khuyến học dự hội nghị, trong đó  tăng cường các hoạt động truyền thông và định hướng xã hội đối với việc học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào các hoạt động học tập suốt đời. Đây cũng là lần thứ hai trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ khuyến học.
 Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Thị Kim Hải nhấn mạnh: Hội nghị trao đổi kinh nghiệm xây dựng các mô hình học tập và tập huấn nghiệp vụ công tác Hội là việc làm rất cần thiết. Thông qua hội nghị nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học trong tỉnh rút ra những vấn đề lý luận, thực tiễn quan trọng, áp dụng sát với thực tế địa phương để tham mưu đúng - trúng, phối hợp đồng bộ, tổ chức thực hiện bài bản - hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.
 
Bên cạnh việc thực hiện chương trình công tác Hội theo kế hoạch, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đề nghị các cấp Hội Khuyến học: tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030; tăng cường thông tin tuyên truyền, đặc biệt là những nét mới của khuyến học trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 nhằm nâng cao ý thức tự học, tự bồi dưỡng, học thường xuyên, học suốt đời trong mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng, đơn vị và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đối với việc xây dựng các mô hình học tập và thí điểm mô hình “Công dân học tập”, trong tháng 7/2021, các đơn vị tự đánh giá, nhận xét, chấm điểm các mô hình học tập trên địa bàn và gửi cho các Cụm trưởng tổng hợp; dự kiến tháng 10/2021, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiến hành giao ban và kiểm tra theo từng Cụm. Đồng chí tin tưởng rằng, cán bộ các cấp hội, các mô hình học tập tiêu biểu dự hội nghị tiếp tục truyền cảm hứng học tập tới các cá nhân xung quanh mình, tới các tổ chức, cộng đồng mà mình là thành viên tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình học tập đã có và nhân rộng số thành viên tham gia từng mô hình để lan tỏa việc học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4835

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com