TW Hội Khuyến học Việt Nam - Bắc Giang: Một số kết quả nổi bật công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2021
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Bắc Giang: Một số kết quả nổi bật công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2021
23.07.2021

Theo Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang, 6 tháng đầu năm 2021, vượt qua các khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID – 19, việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh vẫn đạt kết quả tích cực.

Nổi bật là công tác tổ chức hội, phát triển hội viên đạt tỷ lệ xấp xỉ 20% dân số của tỉnh.  công tác tuyên truyền vận động xây dựng quỹ khuyến học của các cấp hội trong tỉnh đã có bước phát triển vượt bậc. Tổng số quỹ khuyến học toàn tỉnh  đến tháng 6/2021 đạt 58,605 tỷ đồng, tăng hơn năm trước gần 3,5 tỷ đồng; trong đó quỹ khuyến học cấp tỉnh là 4,3 tỷ đồng, quỹ cấp huyện và cơ sở là 54,305 tỷ đồng. Bình quân đạt 31.600 đồng/người dân. Một số huyện có quỹ khuyến học luôn phát triển và ở mức cao; tiêu biểu như huyện Hiệp Hòa 13,616 tỷ đồng, đạt 55.000 đồng/người dân, huyện Tân Yên 11,089 tỷ đồng, đạt 56.700 đồng/người dân ….

Công tác tư vấn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo được các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh quan tâm thực hiện; trong đó thường xuyên phới hợp chặt chẽ với ngành giáo dục đào tạo tích cực kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng ở cơ sở. 209/209 Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn hoạt động nề nếp, hiệu quả, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; gắn giáo dục, phổ biến kiến thức đa dạng, phong phú, trên nhiều lĩnh vực cho nhiều đối tượng người học, đã góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang cho biết, kết quả hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài trong tỉnh đã thật sự góp phần thúc đẩy thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ- TW của Ban chấp hành Trung ương. Chất lượng giáo dục toàn diện của tỉnh được nâng lên và duy trì vững chắc. Năm học 2020-2021, trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, tỉnh Bắc Giang đạt 58 giải, đứng thứ 9 toàn quốc về số lượng giải. Phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập có bước phát triển nhanh. Đến nay, đã có 81% gia đình đăng ký “ Gia đình học tập”, 86% số dòng họ đăng ký “ Dòng họ học tập”, 88% số cộng đồng đăng ký “ Cộng đồng học tập”, 95% số dơn vị đơn vị đăng ký “ Đơn vị học tập”. Trong đó nổi bật là mô hình “ Dòng họ học tập “  được làm tốt sẽ có tác dụng góp phần không nhỏ trong công tác khuyến học, khuyến tài và nhiều hoạt động khác rất có hiệu quả ở địa phương, cơ sở. Trên thực tế đã có nhiều dòng họ điển hình như: dòng họ Nguyễn Đăng ở huyện Hiệp Hòa, Dòng họ Phan Thế ở Yên Dũng, họ Trần Hữu ở Việt Yên, họ Giáp ở Lục Ngạn, dòng họ Dương tỉnh Bắc Giang…

Cùng với đó , Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình “ Công dân học tập” ở 5 huyện, thành phố: là Yên Dũng, Hiệp Hòa, Việt Yên, Lục Nam và thành phố Bắc Giang; với 150 gia đình, 15 xã và 45 đơn vị, cơ quan, trường học. Tổng số có 1.374 người tham gia; qua đánh giá cho điểm đều đạt tiêu chuẩn “ Công dân học tập” theo các tiêu chí trong thang điểm hướng dẫn của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Phấn đấu đến cuối năm 2021, phát triển quỹ khuyến của các cấp hội trong tỉnh để đạt bình quân 33.000đồng/người dân. Số hội viên khuyến học tăng 2%, đạt tỷ lệ 22% dân số. 83% “ Gia đình học tập”, 88% “ Dòng họ học tập”, 88% “ Cộng đồng học tập”, 95% “ Đơn vị học tập”. Củng cố mô hình “ Công dân học tập” đã tiến hành ở 5 huyện, thành phố; tổ chức tổng kết để nhân rộng trên dịa bàn toàn tỉnh.


URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4830

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com