TW Hội Khuyến học Việt Nam - Chỉ thị về 'Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030'
TW Hội Khuyến học Việt Nam http://www.hoikhuyenhoc.vn

Chỉ thị về 'Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030'
23.06.2021

Ngày 25/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg về “Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030”. Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị đến bạn đọc và hội viên:
URL của bản tin này::http://www.hoikhuyenhoc.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4822

© TW Hội Khuyến học Việt Nam contact: khuyenhocvn@gmail.com